archiv

Všechna čísla, jež vyšla od roku 2014, je možné volně prohlížet v online databázi Issuu. Aktuální číslo v tištěné podobě je vždy možné získat u výpůjčního pultu Historického kabinetu na hlavní budově FF UK. Veškerá tištěná čísla jsou k dispozici ve fondech Knihovny Jana Palacha, jež se nachází taktéž na hlavní budově FF UK, výběr nejnovějších čísel je pak k dostání na vybraných akcích Spolku studentů historie FF UK. Máte-li zájem o zaslání tištěného exempláře časopisu poštou, obraťte se na e-mail obscura@ffabula.cz a my vám velmi rádi vyhovíme. 

2023 - připravujeme

9. číslo s tématem Dekolonizace dějin

 

Debata v historických oborech vnímá v posledních letech čím dál více změny v nazírání na dějiny mimo hranice euroatlantického prostoru. Postkoloniální obrat mění pohled nejen na dějiny kolonialismu, ale také na historii v globálním měřítku. Nová perspektiva nesleduje historii výlučně z pozice kolonizátorů, ale naopak reflektuje pozice kolonizovaných a klade důraz na jejich význam. Dekolonizace jako proces změny myšlení týkající se našeho historického vědění v sobě nezahrnuje jen školní dějepis, ale rovněž výuku historie na českých univerzitách. Změna pohledu na světové kultury otevírá také otázku jejich prezentace v paměťových institucích. V rámci dekolonizační debaty vzniká poptávka po kritickém historickém bádání v dějinách bývalých kolonií, snaze a ochotě zbavit se evropocentrického pohledu na ně, otevření nových témat a novém zachycení mocenské role bývalých koloniálních mocností. České prostředí doposud stálo stranou diskuse koloniální a postkoloniální problematiky, která se nedotýká jenom států kolonie přímo vlastnící, ale též zemí z nich profitujících a spoluvytvářejících jejich obraz…

2021

8. číslo s tématem 1921

 

Každý rok v lidských dějinách může být přelomový. Od počátku našeho letopočtu bychom našli jen málo let, během kterých nedošlo k nějaké významné události, ať regionálně nebo celosvětově. Ačkoliv historii rozhodně nelze redukovat pouze na přesné dny, roky a popis událostí, je s datováním pevně spjata. Některá data ale přitahují více pozornosti než jiná. 

2020

7. číslo s tématem Od mytických monster po Hvězdné války: lidská fantazie napříč historií

 

Fantazie, neboli představa či imaginace jako produkt lidské mysli provází společnost od samého počátku věků. Lidské představy se díky vzrůstajícímu vědeckému poznání často mění, avšak vždy si lidé pomocí fantazie vysvětlovali jim neznámé, nevysvětlitelné a rovněž i děsivé jevy. Lidé si je ale nevytváří jen ze strachu, ale rovněž jako součást zábavy, jak to známe z doby současné. Mnohdy se právě tyto příběhy v podobě hrdinských a zakladatelských mýtů staly součástí kolektivních identit nebo státní ideologie. Fantazie tedy v lidských společenstvích zastávala a stále zastává roli nejen  stmelující, podpůrnou, ale zároveň i roli roli exkluzivní, tedy vylučovací.

6. číslo – bohužel není k dispozici online

5. číslo s tématem Historik ve veřejném prostorupřejít 

4. číslo – přejít

2. číslo – přejít 

3. číslo – přejít 

  1. číslo – přejít
Přejít nahoru