Etický kodex

Pro redakci

 • Redakce studentského časopisu Obscura, dbající dobrého jména svého zaštiťujícího Spolku studentů historie FF UK, se zavazuje k etickému, objektivnímu a férovému přístupu k autorům*kám i jejich textům v průběhu celého evaluačního i publikačního procesu.
 • Redakce se zavazuje dodržovat a podporovat etiku akademické práce a reagovat na nejnovější etické výzvy v oboru.
 • Redakce je zodpovědná za výběr textů, jejich předání adekvátní*mu recenzentovi*ce, náleží-li do kategorie textů procházejících recenzním řízením, a provedením autora*ky evaluačním i publikačním procesem.
 • Redakce se zavazuje posuzovat texty pouze na základě jejich vědecké a argumentační kvality, bez ohledu na mimovědecké chování a skutečnosti autorů*ek, jako jsou politické preference, vyznání, gender, sexuální orientace, věk, rasa nebo původ. Dalšími kritérii pro výběr textů jsou zaplněnost časopisu, jejich tematická relevance, stejně tak jako jejich stylistická a formální úroveň.
 • Texty přijaté do recenzního řízení jsou v závislosti na typu textu (viz Pravidla pro publikaci) předloženy jednomu*é nebo dvěma recenzentům*kám, kteří*ré se vyjádří k jeho odborné kvalitě. Redakce se zavazuje zajistit recenzenty*ky, bude-li to možné, mimo akademické působiště autorů*ek a předcházet tak střetu zájmů, založeném na profesních, studijních či osobních vztazích.
 • Veškeré texty jsou do doby publikování důvěrné a redakce je nesdílí mimo proces evaluace. Nepublikované texty nesmí být nikým z redakce použity pro svůj vlastní užitek ani dále šířeny.
 • Redakce si vyhrazuje právo na provádění jazykových a technických korektur v zaslaných příspěvcích. Tyto korektury nebudou zasahovat do integrity textu.
 • Dopustí-li se redakce pochybení, jsou tyto prohřešky postupovány k řešení orgánům Spolku studentů historie FF UK, mezi jehož projekty časopis Obscura patří. Orgány Spolku studentů historie FF UK však neovlivňují průběh publikačního, evaluačního ani recenzního řízení a nezasahují do chodu redakce, nevyžadují-li to okolnosti. 

Pro autory*ky

 • Autoři*ky se zavazují odevzdávat pouze své původní texty, jež jsou výsledkem jejich vlastního výzkumu a intelektuální činnost. Jakékoliv odkazování se na jiné autory*ky musí být řádně uvedeno v textu, a to takovým způsobem, jenž odpovídá jeho formátu (viz Pravidla pro publikaci).
 • Autoři*ky mají povinnost vyvarovat se ve svých příspěvcích neetického obsahu, jako jsou například nenávistné, rasistické, homofobní či jinak diskriminační a problematické projevy. Takový obsah je v rozporu s naším závazkem podporovat vzájemný respekt v akademického prostředí. Příspěvky by měly dodržovat principy etického vědeckého bádání a přispívat k podpoře rozmanitosti, rovnosti a inkluzivity v akademické komunitě, jíž jsme součástí. 
 • Autoři*ky nikdy neodevzdávají plagiát, ani autoplagiát. Autoři*ky dodržují etiku akademické práce a nedopouští se nečestného nebo nelegálního chování.
 • Autoři*ky jsou povinni*é informovat redakci, pokud je část odevzdaného textu publikována v jiném periodiku. Simultánní odevzdání stejného textu více redakcím je pokládáno za etický prohřešek.
 • Autoři*ky odevzdáním příspěvku pro posouzení a publikaci souhlasí se zveřejněním svého jména, názvu své instituce a samotného textu. Autoři*ky redakci bezúplatně poskytují právo s příspěvkem nakládat v rámci publikačního procesu, tj. umožňují redakci text poskytnout anonymním recenzentům*kám, provádět v něm jazykové, technické a grafické úpravy a svolují s množením a šířením textu v tištěné i elektronické formě na digitálních platformách časopisu Obscura.
 • Pokud autor*ka příspěvku po jeho odevzdání či publikování zjistí nesrovnalosti či chybné informace ve svém textu, je povinen*a o tom ihned informovat redakci, která pak rozhodne o způsobu zjednání nápravy.
 • Autoři*ky mají povinnost v příspěvku uvést zdroj jejich případného financování a informovat redakci o jakémkoliv střetu zájmů, který by mohl ovlivnit publikační či evaluační proces. 
 • Autoři*ky mají povinnost dodržovat formální úpravu práce vyžadovanou redakcí, jíž naleznou v Pravidlech pro publikaci.
 • Pokud autor*ka poskytuje příspěvek do recenzované části časopisu, recenzní řízení je oboustranně anonymní, tudíž autor*ka nezná totožnost recenzenta*ky a naopak. 
 • Autoři*ky mají nárok na jeden fyzický výtisk časopisu, je-li jejich text v jeho rámci publikován. Za zveřejnění textu není možné nárokovat finanční ani hmotnou odměnu. O udělení odměn jakéhokoliv typu rozhoduje redakce časopisu v součinnosti s orgány Spolku studentů historie FF UK.

Pro recenzenty*ky

 • Recenzní posudky, pomáhající redakci s výběrem textů, jsou vypracovány na základě hodnocení vědecké, argumentační a intelektuální kvality textu, bez ohledu na mimovědecké chování a skutečnosti autorů*ek, jako jsou politické preference, vyznání, gender, sexuální orientace, věk, rasa nebo původ. Recenzenti*ky zakládají svůj posudek na věcné a nezaujaté argumentaci.
 • Recenzní řízení je oboustranně anonymní, tudíž recent*ka nezná totožnost autora*ky a naopak. 
 • Recenzent*ka je povinen*a redakci informovat, pokud zjistí výraznou podobnost recenzovaného textu s textem jinde již publikovaným nebo pokud má vážné pochybnosti o jeho původnosti. Recenzent*ka redakci taktéž informuje o aspektech textu, které by podle něj*ní měly porušovat zásady akademické práce. 
 • Recenzent*ka přistupuje k textům důvěrně a nesdílí je třetí osobě. Nepublikované texty nesmí být recenzenty*kami použity pro svůj vlastní užitek ani dále šířeny.

Průběh recenzního řízení

 • Spadá-li zaslaný příspěvek do kategorie recenzovaných textů, redakce rozhodne o jeho přijetí do evaluačního procesu na základě jeho vědecké kvality, tematické relevance a obsazenosti časopisu.
 • Pokud příspěvek projde schvalovacím procesem uvnitř redakce, je po uzavření publikační výzvy předán vybrané*mu recenzentovi*ce či recenzentům*kám. Počet recenzentů*ek se odvíjí od charakteru přijatého příspěvku (viz Pravidla pro publikaci). Recenzenti*ky jsou vždy anonymní a jsou vybíráni*y tak, aby s přispěvatelem*kou navzájem nesdíleli společnou instituci či pracoviště. Recenzní řízení je oboustranně anonymní, tudíž recent*ka nezná totožnost autora*ky a naopak. 
 • V případě, že posudek či posudky příspěvek nedoporučí k publikaci, je příspěvek autorovi*ce zaslán k přepracování či je rozhodnuto o jeho vyřazení z publikačního procesu, a to na základě počtu a závažnosti nedostatků, jež recenzenti*ky shledají.
 • V případě, že se dva posudky výrazně liší v názoru na příspěvek, je redakcí osloven*a třetí recenzent*ka.
 • Projde-li příspěvek úspěšně recenzním řízením, je v případě potřeby zaslán autorovi*ce k drobným korekcím, jež odpovídají obsahu posudku. Nemá-li text žádné takové nedostatky, redakce provede jeho jazykovou a technickou korekturu. Poté je text předán do tisku a publikován.

Redakční rada studentského časopisu Obscura se hlásí k Etickému kodexu Univerzity Karlovy , zná Opatření děkana č. 20/2020, vyjadřující se k etice vědecké práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, naší alma mater, a respektuje Stanovy Spolku studentů historie FF UK, své mateřské organizace. 

Etický kodex byl zveřejněn 27. února 2024 a vztahuje se tak na všechna čísla časopisu, jejichž publikační výzvy byly vyhlášeny po tomto datu. Obecné zásady a principy akademické práce jsou nicméně platné pro všechna k tomuto datu vydaná i nevydaná čísla. 

Přejít nahoru